Trg Dragutina Domjanića 5, 10360 Sesvete, Republika Hrvatska | Tel: 01/2001-601 (00385 1 2001601) | Mail: info@muzejprigorja.hrJavni natječaj za radno mjesto kustos/kustosica - 1 izvršitelj/izvršiteljica, 2.8.2023.

Na temelju članka 33. Statuta Muzeja Prigorja od 12. prosinca 2018., Odluke o izmjenama i dopunama Statuta od 9. srpnja 2020., Odluke o izmjenama i dopunama Statuta od 29. prosinca 2021., članka 8. Pravilnika o radu Muzeja Prigorja od 17. ožujka 2016, Odluke o raspisivanju javnog natječaja za radno mjesto kustos/kustosica od 1. kolovoza 2023., uz prethodnu suglasnost Grada Zagreba, Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, Klasa: 611-01/23-015/2, Urbroj: 251-08-32/002-23-4 od 9.3.2023., ravnateljica Muzeja Prigorja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto KUSTOS/KUSTOSICA - 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno , puno radno vrijeme, uz probni rad 6 mjeseci

Vrsta zaposlenja: neodređeno

Smještaj: nema smještaja

Naknada za prijevoz: djelomična naknada

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Raspored radnog vremena: prijepodne

Opis poslova:

Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Prigorja od 16.11.2016. objavljenog na poveznici: Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Prigorja.

Uvjeti:

     - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) humanističke znanosti, prednost polja arheologija, povijest, etnologija i antropologija, povijest umjetnosti

     - ili umjetničko područje, prednost polje likovne umjetnosti,

     - ili društvene znanosti, prednost polje sociologija,

     - ili prirodne znanosti, prednost polja biologija, geologija,

     određena prema potrebi Muzeja (prednost kandidatima sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem ili visokom stručnom spremom sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija.),

     - položen stručni ispit za kustosa

     - poznavanje rada na računalu,

     - znanje najmanje jednog svjetskog jezika.

Probni rad: 6 mjeseci.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Izrazi upotrijebljeni u ovom javnom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to u kojem su rodu navedeni. U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te adresu elektroničke pošte. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te adresu elektroničke pošte. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

     1. životopis (potpisan od strane prijavitelja/prijaviteljice)

     2. motivacijsko pismo

     3. dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice, domovnice ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu)

     4. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)

     5. dokaz o položenom stručnom ispitu za kustosa (ukoliko je položen)

     6. dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika svjedodžbe srednje škole, potvrde škole stranih jezika, indeksa i sl.)

     7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne smije biti starije od 15 dana od dana raspisivanja natječaja).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat/kandidatkinja predočit će izvornik.

Na natječaj se mogu javiti i kandidati koji nemaju položen stručni ispit za kustosa uz obvezu polaganja istog u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće biti pozvana na dopunu istih te se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi.

Kandidati će o užem izboru i kvalifikacijskom razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja biti obaviješteni e-poštom.

Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. Prijave s prilozima dostavljaju se preporučeno poštom ili neposredno na adresu: Muzej Prigorja, Trg Dragutina Domjanića 6 (II. kat), 10360 Sesvete, s obveznom naznakom »Natječaj za radno mjesto - kustos«.

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Muzeja Prigorja.

Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavi izvornike isprava o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijema u radni odnos. U slučaju opravdanog razloga rok za dostavu isprava može se produžiti za najviše tri dana.

Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno sa Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18).

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano ili elektroničkom poštom u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Sukladno čl. 10.st.1.toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama ( „Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22) odluka o rezultatu natječaja, bit će objavljena na mrežnim stranicama Muzeja Prigorja: www.muzejprigorja.hr.

Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Muzej Prigorja

Adresa: Trg D. Domjanića 5, 10360 Sesvete

Tel: 01/2001-601

E-mail: info@muzejprigorja.hrOdluka o izboru kandidata/kandidatkinje za prijem u radni odnos kustosa/kustosice, 1 izvršitelj/izvršiteljica za rad na neodređeno vrijeme

  Odluka, objavljena 25. rujna 2023.


Javni natječaj za radno mjesto kustos/kustosica - 1 izvršitelj/izvršiteljica, 5.4.2023.

Na temelju članka 33. Statuta Muzeja Prigorja od 12.11.2018., Izmjena i dopuna Statuta Muzeja Prigorja od 9.7.2020. i Izmjena i dopuna Statuta Muzeja Prigorja od 29.12.2021. uz prethodnu suglasnost Grada Zagreba, Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, Klasa: 611-01/23-015/2, Urbroj: 251-08-32/002-23-4 od 9.3.2023. godine, ravnateljica Muzeja Prigorja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto KUSTOS/KUSTOSICA - 1 izvršitelj/izvršiteljica

Vrsta zaposlenja: neodređeno

Smještaj: nema smještaja

Naknada za prijevoz: djelomična naknada

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Raspored radnog vremena: prijepodne

Opis poslova:

Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Prigorja od 16.11.2016. objavljenog na poveznici: Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Prigorja.

Uvjeti:

     - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/0, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) humanističke znanosti, prednost polje etnologija i antropologija

     - poznavanje rada na računalu,

     - znanje najmanje jednog svjetskog jezika.

Probni rad: 6 mjeseci.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te adresu elektroničke pošte. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

     1. životopis (potpisan od strane prijavitelja/prijaviteljice)

     2. motivacijsko pismo

     3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice, domovnice)

     4. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)

     5. dokaz o poznavanju stranog jezika (preslika svjedodžbe srednje škole, potvrde škole stranih jezika, indeksa, diplome fakulteta)

     6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne smije biti starije od 15 dana od podnošenja prijave)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat/kandidatkinja predočit će izvornik.

Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Temeljem članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19 i 84/21) i članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, 84/21), kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/835.

Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i privitke navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi.

Kandidati će o užem izboru i kvalifikacijskom razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja biti obaviješteni e-poštom.

Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Nakon provedenog razgovora, Povjerenstvo će predložiti ravnateljici sklapanje ugovora o radu s kandidatom koji ostvari najbolji rezultat nakon provedenog cjelokupnog natječajnog procesa.

Prijave s prilozima dostavljaju se preporučeno poštom i/ili neposredno na adresu: Muzej Prigorja, Trg Dragutina Domjanića 6 (II. kat), 10360 Sesvete, s obveznom naznakom »Natječaj za radno mjesto - kustos« u roku od 15 dana od objave natječaja na službenim internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavi izvornike isprava o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijema u radni odnos. U slučaju opravdanog razloga rok za dostavu isprava može se produžiti za najviše tri dana.

Poslodavac će zatražiti potvrdu/uvjerenje iz kaznene evidencije od nadležnog Ministarstva samo za predloženog kandidata.

Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno sa Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18).

Sukladno čl. 10.st.1.toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama ( „Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) o rezultatu natječaja, kandidati i javnost će biti obaviješteni putem web stranice Muzeja Prigorja: www.muzejprigorja.hr.

Odluka o poništenju Javnog natječaja za radno mjesto kustos/kustosica

  Odluka, objavljena 9. svibnja 2023.


JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE MUZEJA PRIGORJA, 25.5.2022.

Na temelju članka 39., 40. st. 1. t. 1. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 26. st. 7. Zakona o muzejima (Narodne novine br. 61/18 i 98/19), članka 34. Statuta Muzeja Prigorja od 12.12.2018. te Odluke o izmjenama i dopunama Statuta od 9.7.2020. i 29.12.2021. godine, Upravno vijeće Muzeja Prigorja na sjednici održanoj 12.5.2022. donijelo je odluku kojom raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE MUZEJA PRIGORJA

Ravnateljem/ravnateljicom Muzeja Prigorja može se na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada imenovati osoba:

     - koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij,

     - najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,

     - koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,

     - znanje jednog stranog jezika,

     - koja nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, protiv privatnosti, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv opće sigurnosti, protiv imovine, protiv gospodarstva, krivotvorenja, protiv intelektualnog vlasništva, protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, kao što je propisano Kaznenim zakonom i protiv koje se ne vodi kazneni postupak što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz kaznene evidencije ministarstva nadležnog za pravosuđe koje pribavlja poslodavac odnosno uvjerenjem da se ne vodi kazneni postupak pribavljenoga od nadležnog suda ili sustavom e-Građani koje ne smije biti starije od 15 dana od podnošenja prijave.

Ravnatelj/ravnateljica imenuje se na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan za ravnatelja/ravnateljicu.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje i razrješuje Osnivač, na prijedlog Upravnog vijeća Muzeja Prigorja.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe obaju spolova. Izrazi koji se koriste u ovom tekstu natječaja, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti:

     1. životopis s opisom dosadašnjeg rada,

     2. program rada Muzeja Prigorja za četverogodišnje razdoblje,

     3. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),

     4. dokaze o radu u muzeju ili u kulturi, znanosti ili obrazovanju (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starija od 3 mjeseca ili drugi odgovarajući dokaz o radu u navedenim djelatnostima),

     5. dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika potvrde škole stranih jezika, preslika indeksa i sl.),

     6. vjenčani ili rodni list za kandidate kojima osobni podaci nisu identični priloženim ispravama,

     7. uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak pribavljeno od nadležnog suda ili sustavom e-Građani, ne starije od 15 dana od podnošenja prijave.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potrebne dokaze kojima dokazuju pravo prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr)

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanja sukladnu članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. Zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

Prijava se podnosi na hrvatskom jeziku. U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke kandidata (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona te adresu elektroničke pošte).

Rok za podnošenje prijave je 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Muzeja Prigorja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici, preporučenom pošiljkom, na adresu: Muzej Prigorja, Trg Dragutina Domjanića 5, 10360 Sesvete, ili se predaju osobno u tajništvu Muzeja, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati s naznakom "Javni natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Muzeja Prigorja – ne otvarati".

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnose pravovremenu i potpunu prijavu ne smatra se kandidatom u povodu natječaja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 (četrdesetpet) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Odluka o imenovanju ravnatelja/ravnateljice bit će objavljena na mrežnim stranicama Muzeja Prigorja sukladno članku 10. st.1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15).

Osobni podaci podnositelja prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe javnog natječaja.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Muzej Prigorja i Grad Zagreb kao voditelji obrade mogu prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajnog postupka, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18).

Natječaj je objavljen 25.5.2022. na mrežnoj stranici Muzeja Prigorja i u Narodnim novinama.


Natječaj za prijam u radni odnos muzejski pedagog-inja na određeno vrijeme, 02.03.2021.

Na temelju čl. 33. Statuta Muzeja Prigorja, u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Prigorja, te uz prethodnu suglasnost Grada Zagreba, Gradskog ureda za kulturu (KLASA: 612-05/18-001/26, URBROJ: 251-27-01/007-21-6) od 19. veljače 2021. godine, Muzej Prigorja raspisuje Natječaj za prijam u radni odnos na radnom mjestu muzejski pedagog-inja (m/ž) na određeno vrijeme.

NATJEČAJ za prijam u radni odnos muzejski pedagog-inja (m/ž)

1 izvršitelj/izvršiteljica za rad na određeno vrijeme

Uvjeti:

     završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07, 63/11, 94/13 i 139/13) humanističkih znanosti, prednost polja arheologija, etnologija i antropologija, povijest, povijest umjetnosti (s grupom pedagoških predmeta) ili društvenih znanosti, prednost polja pedagogija iinformacijske i komunikacijske znanosti, grana muzeologija,

     - poznavanje rada na računalu,

     - znanje najmanje jednog svjetskog jezika.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

     1. kratak životopis i motivacijsko pismo

     2. presliku svjedodžbe

     3. presliku domovnice

     4. presliku elektroničkog ispisa staža HZMO-a

     5. uvjerenje o nekažnjavanju - ne starije od 6 mjeseci

     6. dokaz o poznavanju stranog jezika

Kandidat/kandidatkinja koji/koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Prije izbora kandidata predočit će se izvornici traženih priloženih dokumenata.

Prijave se podnose u roku od 2. ožujka do 9. ožujka 2021.

Konatkt e-mailom: muzej-prigorja@zg.htnet.hr

Oglas je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Odluka o izboru kandidata/kandidatkinje za prijem u radni odnos na određeno vrijeme muzejskog pedagoga (m/ž)

  Odluka, objavljena 16. ožujka 2021.


Natječaj za prijam u radni odnos zaposlenika VSS za poslove marketinga i odnose s javnošću (m/ž), 22.11.2018.

Na temelju čl. 28. Statuta Muzeja Prigorja, u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Prigorja, te uz prethodnu suglasnost Grada Zagreba, Gradskog ureda za obrazovanje kulturu i sport (KLASA: 612-05/18-001/26, URBROJ: 251-27-02-2-18-3) od 19. lipnja 2018. godine, Muzej Prigorja raspisuje Natječaj za prijam u radni odnos zaposlenika VSS za poslove marketinga i odnose s javnošću (m/ž).

NATJEČAJ za prijam u radni odnos zaposlenika VSS za poslove marketinga i odnose s javnošću (m/ž)

1 izvršitelj/izvršiteljica za rad na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

     - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07, 63/11, 94/13 i 139/13), društvene znanosti, prednost polje ekonomija, grana marketing ili humanističke znanosti,

     - dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

     - poznavanje rada na računalu,

     - znanje najmanje jednog svjetskog jezika.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

     1. kratak životopis i motivacijsko pismo

     2. presliku svjedodžbe

     3. presliku domovnice

     4. presliku elektroničkog ispisa staža HZMO-a

     5. uvjerenje o nekažnjavanju - ne starije od 6 mjeseci

     6. dokaz o poznavanju stranog jezika

Kandidat/kandidatkinja koji/koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave se podnose u roku od 22. studenoga do 6. prosinca 2018..

Pisane prijave s naznakom "natječaj za radno mjesto" dostavljaju se na adresu:

     Muzej Prigorja

     Trg Dragutina Domjanića 5

     10360 Sesvete

Nepotpune i nepravodobne podnijete prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Odluka o izboru kandidata/kandidatkinje za prijem u radni odnos za radno mjesto zaposlenik VSS za poslove marketinga i odnose s javnošću (m/ž)

  Odluka, objavljena 17. siječnja 2019.


MUZEJSKI PEDAGOG/INJA

Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - MUZEJSKI PEDAGOG/INJA, 01.02.2018.
Odluka o izboru polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu muzejski pedagog/inja u Muzeju Prigorja

  Odluka, objavljena 27. veljače 2018.


Natječaj za prijam u radni odnos zaposlenika VSS za poslove marketinga i odnose s javnošću (m/ž), 04.01.2018.

Na temelju čl. 28 Statuta Muzeja Prigorja, u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Muzeja Prigorja, te uz prethodnu suglasnost Grada Zagreba, Gradskog ureda za obrazovanje kulturu i sport (KLASA: 612-01/17-001/248, URBROJ: 251-10-21-17-3) od 19. prosinca 2017. godine, Muzeja Prigorja raspisuje Natječaj za prijam u radni odnos zaposlenika VSS za poslove marketinga i odnose s javnošću (m/ž).

NATJEČAJ za prijam u radni odnos zaposlenika VSS za poslove marketinga i odnose s javnošću (m/ž)

1 izvršitelj/izvršiteljica za rad na određeno vrijeme

Uvjeti:

     - VSS - društvene znanosti, prednost polje ekonomija, grana marketing ili humanističke znanosti.

     - rad na određeno vrijeme; zamjena

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

     1. kratak životopis i motivacijsko pismo

     2. presliku svjedodžbe

     3. presliku domovnice

     4. presliku elektroničkog ispisa staža HZMO-a

     5. uvjerenje o nekažnjavanju - ne starije od 6 mjeseci

     6. dokaz o poznavanju stranog jezika

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave se podnose u roku od 4. siječnja do 11. siječnja 2018..

Pisane prijave s naznakom "natječaj za radno mjesto" dostavljaju se na adresu:

     Muzej Prigorja

     Trg Dragutina Domjanića 5

     10360 Sesvete

Nepotpune i nepravodobne podnijete prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Odluka o izboru kandidata/kandidatkinje za prijem u radni odnos za radno mjesto zaposlenik VSS za poslove marketinga i odnose s javnošću (m/ž)

  Odluka, objavljena 29. siječnja 2018.


Vizualni identitet Muzeja Prigorja

Natječaj za dizajn vizualnog identiteta Muzeja Prigorja, 12. lipnja 2017.

Pozivamo sve zainteresirane dizajnere na sudjelovanje u natječaju za dizajn vizualnog identiteta Muzeja Prigorja. Rok za podnošenje natječajnih radova je 31. kolovoza 2017.

Muzej Prigorja ove godine obilježava 40. godišnjicu osnivanja. Sakupio je znatan fundus i stekao svoje mjesto među sesvetskim kulturnim institucijama. S poletom i ambicijama gleda u budućnost te se želi osuvremeniti novim vizualnim identitetom.

Natječajna dokumentacija:

   Opći uvjeti

   Projektni zadatak

   Prijavnica

   Muzeološka koncepcija

   Idejno arhitektonsko rješenje


Rezultati Natječaja za dizajn vizualnog identiteta Muzeja Prigorja

Stručni žiri u sastavu: Ivan Doroghy (predsjednik), Marija Juza, dr.sc. Žarka Vujić, Morena Želle i Katarina Rajković, na sjednici održanoj 11. rujna 2017. jednoglasno je donio odluku kojom se prva nagrada dodjeljuje radu pod nazivom MP Ključ autora Tomislava Mrčića / Likovni studio d. o. o. (šifra: 11).

1. nagrada_11

Obrazloženje odluke Stručnog žirija:

Prvonagrađeni rad zadovoljava većinu očekivanih kriterija prema kojima su vrednovani pristigli prijedlozi i izvršen konačan izbor. Osnovna ideja i izbor ključa kao ishodišnog pojma ističu se izrazitom originalnošću u odnosu na sve ostale prijedloge. Prepoznata je i široka asocijativna i simbolička vrijednost ovog prijedloga kao i njegov pozitivni komunikacijski potencijal. Svojim visokim tehničkim i profesionalnim nivoom izvedbe uz uvažavanje suvremenih iskustava u oblikovanju identiteta, ovaj prijedlog bi mogao u velikoj mjeri zadovoljiti sve aplikativne zahtjeve kako u klasičnim tiskanim tako i u suvremenim elektroničkim medijima.

Druga nagrada dodijeljena je radu pod nazivom Muzej kao mjesto kojeg sačinjavaju njegovi eksponati i njegove priče autora Maria Petraka (šifra: 05).

2. nagrada_05

Obrazloženje odluke Stručnog žirija:

Drugonagrađeni rad svojom se izvornom idejom također izdvaja od ostalih prijedloga. Zaintrigirao je hrabrim pokušajem da se artefakti iz dijela muzejskog fundusa transformiraju u tipografske elemente u nazivu muzeja.

Treća nagrada dodijeljena je radu pod nazivom Zavičaj autorice Lade Vlainić (šifra: 10).

3. nagrada_10

Obrazloženje odluke Stručnog žirija:

Unatoč tome što svoju ishodišnu ideju dijeli s velikim brojem ostalih rješenja, ovaj rad se od ostalih sličnih rješenja izdvaja zanimljivom stilizacijom i interpretacijom pejzažnih karakteristika Prigorja i njihovim pretvaranjem u tipografske elemente monograma.

Na Natječaj je pristiglo 24 natječajna rada, od kojih su 23 rada zadovoljila odredbe iz Općih uvjeta Natječaja i ušla u proceduru žiriranja:

Pregled natječajnih radova

Šifra rada Naziv koncepta Autor Poveznica
01 Idejno rješenje „Plajet i paculica“ Sanja Štok 01
02 Priča elemenata Maja Škvorc 02
03 Vizualni identitet Muzeja Prigorja Katarina Lauš 03
04 Narodna nošnja Darko Sever 04
05 Muzej kao mjesto kojeg sačinjavaju njegovi eksponati i njegove priče Mario Petrak 05
06 Prigorje moje Vladimir Buzolić-Stegu 06
07 Luk Antonio Karača 07
08 Prigorje u srcu Maja Škvorc 08
09 Vrata baštine Sesvetskog prigorja Momir Blažek 09
10 Zavičaj Lada Vlainić 10
11 MP Ključ Tomislav Mrčić / Likovni studio d. o. o. 11
12 Vizualni identitet Muzeja Progorja „Otvorena baština“ Vendi Vernić 12
13 Muzej Prigorja – beskonačni identitet Romić - Bagić / Nina Romić, Marijan Bagić 13
14 Muzej Prigorja – vizualni identitet Romić - Bagić / Nina Romić, Marijan Bagić 14
15 Naziv koncepta: 45° 5' 16° 6' Renata Rupil 15
16 Zavičaj Jurica Kos 16
17 Prigorje na jednom mjestu Toni Davanzo 17
18 Naša kuća Kuna zlatica / Zlatka Salopek, Ana Kunej 18
19 Portal Domagoj Verović 19
20 Ida Gluić 20
21 Keltska kaciga Dubravka Car 21
22 Prigorje Dubravka Car 22
23 Redizajn Dubravka Car 23


KUSTOS/ICA ETNOLOG/INJA

Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - KUSTOS/ICA ETNOLOG/INJA, 12.04.2016.
Odluka o izboru polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu kustos/ica etnolog/inja u Muzeju Prigorja

  Odluka, objavljena 20. svibnja 2016.


Natječaj za prijam u radni odnos čistačice M/Ž, 27.11.2015.

Na temelju članka 30. Statuta Muzeja Prigorja, u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Muzeja Prigorja, te uz prethodnu suglasnost Grada Zagreba, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport (KLASA: 612-01/15-01/182, Ur.broj: 251-10-41-15/4) od 10.11.2015., Upravno vijeće Muzeja Prigorja raspisuje 27.11.2015.

NATJEČAJ za prijam u radni odnos čistačice M/Ž

1 izvršitelj/izvršiteljica za rad na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

     - NSS - završena osnovna škola

     - rad na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa)

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

     1. kratak životopis i zamolbu za navedeno radno mjesto

     2. presliku svjedodžbe

     3. presliku domovnice

     4. presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a

     5. uvjerenje o nekažnjavanju - ne starije od 6 mjeseci

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave javnog natječaja na internet stranicama Muzeja Prigorja (www.muzejprigorja.hr) i HZZ-a (www.hzz.hr).

Pisane prijave s naznakom "natječaj za radno mjesto" dostavljaju se na adresu:

     Muzej Prigorja

     Trg Dragutina Domjanića 5

     10360 Sesvete

Nepotpune i nepravodobne podnijete prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Odluka o izboru kandidata/kandidatkinje za prijem u radni odnos čistačice M/Ž

  Odluka, objavljena 31. prosinca 2015.